S No

Member No

Name

Email

86

N101/2008

Dr.N Umasugi

87

N102/2009

Dr V.Naganathan

88

N105/2008

Dr Nalayini Nallathambi

89

N113/2008

Dr.Nishanthan Sunthareswaran

90

N120/2008

Dr.T Nanthakumar

91

N121/2014

Dr.M.Navaneethan

92

N130/2013

Dr.Balasingam Nisahan

93

N137/2014

Dr.S.Nishanthan

94

N139/2016

Dr(Mrs).Nalayini Jegathesan

95

N142/2015

Dr.Nasmiya Mubarak

96

N144/2017

Dr.Narani Aravinthan

97

P60/2008

Dr.S.Premakrishna

98

P65/1993

Dr Poologasingam Uthayakumaran

99

P66/2014

Dr.Thambipillai Peranantharajah

100

P169/2008

Dr.Rexi Pradeepan

101

P170/2008

Dr.(Mrs). V Partheepan

102

P178/2009

Dr Kumarasingam Pirabaanandanan

103

P191/2017

Dr.Vithana Arachchige thilanka Deshanie Perera

104

P199/2017

Dr.G.Jebananthy Pratheepan

105

R109/2011

Dr S Ragavan

106

R116/2010

Dr (Miss) V Ramachandran

107

R134/2009

Dr T.Ramanan

108

R146/2010

Dr.(Mrs)Vaitheki .Umasuthan

109

R159/2009

Dr Rajaratnam Sasivathani

110

R173/2009

Dr A.C. Abdul Rzak

111

R174/2009

Dr.A.M.Rajitha D. Abeyasinhe

112

R176/2009

Dr Rajanthi Ramachantran

1 2 3 4 5 6 7 8 9