S No

Member No

Name

Email

65

K254/2018

Dr Ponnudurai kalaichelvi

kponnuraj@yahoo.com

66

K260/2018

Dr G Ketheeswaranathan

kethagowri@hotmail.com

67

K261/2018

Dr R Kumar

ramyak@univ.jfn.ac.lk

OV63/1986

Dr T Lalananthan

68

L09 /29/2014

Dr.P.Lakshman

69

L30/2008

Dr Lauxman Boniface loyalla

70

L31/2008

Dr.Manoharan Luxman

71

L32/2008

Dr H.S.P Liyanage

1988

Dr S Mahendiran

OV76 /1988

Dr M Muthiah

OV51/`1984

Dr N Mohanraj

M06

Dr K Murugananthan

M18/1983

Dr K Mahadevan

72

M88/2008

Dr.S.Muhunthan

73

M110/2008

Dr. Mylvaganam Mylashan

74

M136/2008

Dr.R. Manivasakan

75

M138/2009

Dr Lasetha Isanika Malalasekara

76

M147/43/2013

Dr. Mulari Vallipuranathan

77

M148/2013

Dr. Muthusamy Malaravan

78

M149/2013

Dr. Rajasuntharam Muraleetharan

79

M153/2014

Dr. Uruthirapasupathy Mayoorathan

80

2017

Dr.G.Mathananayanan

81

N02/2008

Dr.S.Nagendra

82

N14/2008

Dr C.S. Nachinarkinan

83

N77/2008

Dr.J.Nirmalanathan

84

N94/2008

Dr.S.Nithiyananda

85

N98/2002

Dr Uma Nagendran

1 2 3 4 5 6 7 8 9