S No

Member No

Name

Email

82

J110/2017

Dr.Sivalingam Jeyabalan

dr-sbalan@yahoo.com

83

J113/2015

Dr.Amaraseelan Julan

julan-24@yahoo.com

84

J119/2017

Dr.Selvanajakam Janakan

janakan-15@yahoo.com

85

Dr.Ketheswarampillai Jatheewaran

jathees16@gmail.com

86

OV10/1981

Dr T Kanapathipillai

87

OV16/1981

Dr JB Karalapillai

88

OV44/1982

Dr V Kanagarasa

89

OV47

Dr DP Kathirgamanathan

90

K02/1982

Dr Vellupillai Krishnarajah

91

K08/1989

Dr S Kugathasan

92

K09/1982

Dr S Karunananthan

93

K10/1982

Dr V Karunananthan

94

K21/1989

Dr N Kanagaratnam

95

K24/1985

Dr Mrs I Kannuthurai

96

K28/1987

Dr KE Karunaharan

97

K37

Dr T Kugathasan

98

K39/1985

Dr K Kugathasan

99

K127/2017

Dr Thirunavarkarasu Kumanan

mtkumanan@yahoo.com

100

K133/2008

Dr.S.Kumaravel

57

K187/2008

Dr.Manonmany Kathirkamar

58

K200/2009

Dr.K.Kumaralogini

59

K201/2009

Dr Tharsika Kumaragaruthasan

60

K227/2008

Dr Kanagaratnam Abirami

61

K229/2008

Dr. S. Kamalakumar

62

K231/2009

Dr Kanakaratnam Kandeepan

kande-karthigesu@yahoo.com

63

K241/2015

Dr.Vithegi kesavan

vithegika@gmail.com

64

K245/2015

Dr.(Mrs) .Kaladevi Sivayokanathan

kala-sivayoganathan2003@hotmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9