S No

Member No

Name

Email

55

G107/2014

Dr.Thayasivam Gobyshanger

rtgoby@yahoo.com

56

G108/2013

Dr.Krishnapillai Guruparan

vajuguru@gmail.com

57

G109/2014

Dr.Mahesan Guruparan

mahesanguruparan@yahoo.com

58

G112/2018

Dr.Garusinghe Gamage

sanjeewagarusinghe@yahoo.com

59

G122/2018

Dr Kandiah Guruparan

kaniah.guruparan@yahoo.com

60

G120/2018

Dr Upayasekaram Gobi

ugobi001@gmail.com

61

H15/2009

Dr.D.Hilton Narenthiran

62

H16/2008

Dr.Thiruchelvam Hamlet

63

H18/2008

Dr.L.A. Hewavitharana

64

H19/2009

Dr.H.M.G.K.Herath

65

H20/2009

Dr.Harikarn Balachandran

66

I19/2018

Dr Indramohan Kengatharan

67

I22/2017

Dr.Navaratnaraja Indranath

nindranath@gmail.com

68

I23/2017

Dr. Kavitha Indranath

kavithaindranath@gmail.com

69

OV12

Dr T A Jesudasan

70

Ov13/1982

Dr K Jesudasan

71

Ov 37/1982

Dr S Jegarajah

72

OV24/1982

Dr S Jothilingam

73

J10/1982

Dr SC Jeyarajah

74

OV77/1989

Dr M Jeyaratnam

75

J22/1989

Dr Mrs J Jegadeasan

76

J37/2008

Dr.S.Jeyaratnam

dr.jeyartnam@gmail.com

77

J96/2008

Dr.Jayasinghe Chamila

78

J99/2008

Dr.Jeganathan Nirangan

79

J103/2008

Dr.V.Jecopson

80

J106/2013

Dr.Nadarajah Jeyakumaran

drjeya67@yahoo.com

81

J107/2014

Dr.(Mrs) Janaki Arulmoli

drjanakiarul@yahoo.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9